รถรับจ้างกรุงเทพ รถรับจ้างขนของ และการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า

รถรับจ้างกรุงเทพ รถรับจ้างขนของ และการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้า เมื่อขอบเขตและขนาดของการวางแผนรวมถึงขอบเขตของพื้นที่ศึกษาได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการทำงานก็คือ การกำหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องการโดยทั่วไป

ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการวางแผนการขนส่งนั้น ได้แก่ ข้อมูลการใช้พื้นที่และประชากร ลักษณะของระบบขนส่ง และความต้องการเดินทางหรือขนส่งสินค้า ในการศึกษาและสำรวจข้อมูลภายในพื้นที่ศึกษาในสภาพปัจจุบัน ก็เพื่อให้ทราบถึง ปริมาณจราจร การใช้ที่ดิน จุดต้นทาง-ปลายทางของการเดินทาง) ข้อมูลประชากร การจ้างงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา จากนั้นก่อนที่จะทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการสำรวจภาคสนาม ผู้วางแผนควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วและทำการทดสอบข้อมูลเหล่านั้นว่าเพียงพอสำหรับการวางแผนหรือไม่ ข้อมูลระบบขนส่งสินค้าและถนนจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จะถูกนำมาสรุปแยกตามพื้นที่ย่อยเพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป

ข้อมูลการใช้พื้นที่และประชากร

ข้อมูลการใช้พื้นที่ประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ซึ่งได้แก่ ลักษณะการใช้ที่ดิน และพื้นที่ว่างเปล่า โดยทั่วไปข้อมูลการใช้พื้นที่มักจะถูกนำไปใช้เพื่อ

1. เป็นพื้นฐานสำหรับประมาณค่าปัจจัยการเกิดการเดินทาง และทำนายการเกิดการเดินทาง

2. เป็นข้อมูลเชื่อมโยงระบบขนส่งกับการใช้งานอย่างอื่นในพื้นที่

3. เป็นฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยสำหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจข้อมูลการเดินทางและการขนส่งสินค้า

4. เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนการทำงานของหน่วยงานอื่นๆมีข้อมูลที่หลากหลายในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการวางแผนการขนส่ง

5. แนวโน้มการพัฒนาของพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

6. ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่

7. ลักษณะการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน

8. พื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกจับจองแล้ว

9. ที่ตั้งของสถานที่ที่สร้างการเกิดการเดินทาง

10. ข้อมูลเฉพาะที่ระบุขอบเขตพื้นที่ย่อย อาทิ หมู่บ้าน ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน

11. การควบคุมการใช้พื้นที่ การแบ่งพื้นที่ตามประโยชน์การใช้พื้นที่ แผนที่ของหน่วยงานราชการ และกฏข้อบังคับต่างๆ ในพื้นที่

ข้อมูลเฉพาะที่ระบุพื้นที่ที่ต้องทำการปรับปรุงหรือจัดรูปพื้นที่ใหม่โดยมากแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบการวางแผน มักจะพยายามรักษาสภาพปัจจุบันของชุมชนหรือพื้นที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็น การใช้ประโยชน์พื้นที่ พื้นที่ว่างเปล่า และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้คงอยู่ตามเดิม การนำเทคโนโลยีระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ทำให้การทำงานในส่วนนี้ง่ายและสะดวกขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมากสำหรับข้อมูลประชากรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น การกระจายตัวของประชากร ความหนาแน่นรายได้เฉลี่ย ประเภทของที่อยู่อาศัย และข้อมูลการถือครองยวดยาน จะถูกนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองการเดินทาง ประวัติของรูปแบบการกระจายตัว การอพยพย้ายถิ่นฐาน ความหนาแน่นและแนวโน้มการเติบโตของประชากร จะถูกนำมารวมเข้ากับข้อมูลปัจจุบันเพื่อใช้สำหรับทำนายลักษณะประชากรในอนาคต สำหรับการศึกษาเพื่อการวางแผนและโครงการขนาดเล็ก ข้อมูลเหล่านี้อาจนำมาจากการทบทวนการศึกษาที่เคยทำมาแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ โดยข้อมูลการทำนายลักษณะประชากรในพื้นที่อาจพบได้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ผู้วางแผนอาจต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้น อาจจำต้องทำการสำรวจข้อมูลในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีอยู่ หรือเพื่อเก็บข้อมูลใหม่โดยเฉพาะสำหรับโครงการนั้นก็ได้